Laboratorium

Laboratorium

Posiadamy laboratorium, które działa zarówno przy instalacjach technicznych, gdzie liczą się oznaczenia jakościowe jak i przy instalacjach półtechnicznych i laboratoryjnych, dla których badawczo-naukowe aspekty mają największe znaczenie. Dzięki temu mamy możliwość wykonywania badań mikrobiologicznych jak i analitycznych. Zapewnia nam to bieżącą kontrolę dostarczanych surowców, wydawanych produktów oraz stałą kontrolę procesu produkcji. Gwarantujemy również utrzymanie procedur produkcyjnych (np. ISO). Analiza surowca na gorzelniach obejmuje pomiary wilgotności, zawartości skrobi, pH. Badania z zakresu mikrobiologii pozwalają min. na wykrywanie zakażeń w zacierach. Zaciery badane są pod kątem pH, gęstości, profilu cukrowego, stężenia kwasu mlekowego, liczebności drożdży, liczebności bakterii i odsetku martwych komórek drożdżowych. Analiza produktu to przede wszystkim pomiar zawartości aldehydów i olejów fuzlowych z użyciem chromatografu gazowego wykorzystywana głównie do badań jakościowych spirytusu. Chromatografia jest techniką analityczną i preparatywną wykorzystującą rozdzielanie mieszanin substancji na poszczególne składniki, bądź ich grupy (frakcje). Metoda ta jest również szczególnie użyteczna na etapie badawczym, kiedy zależy nam na poznaniu składu mieszanin.

W roku 2015 uzyskaliśmy status centrum badawczo – rozwojowego.

O status CBR mogą ubiegać sę firmy prowadzące innowacyjną działalność, szczególnie w obszarze prac badawczo – rozwojowych. Przy czym przedsiębiorca powinien osiągnąć przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy w wysokości co najmniej 1,2 mln euro według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Minimum 20 % tej kwoty powinny stanowić przychody netto ze sprzedaży własnych usług badawczo rozwojowych. Decyzja Ministerstwa Gospodarki to dla nas nie tylko realne korzyści, ale i prestiż. Poza Chematem w Polsce tytuł CBR-u ma tylko 36 przediębiorstw.

Facebook

YouTube