Temat nie jest przypadkowy. Chemat to firma technologiczna, która inwestuje w badania i rozwój. Na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej przeznaczamy każdego roku część naszych zysków.

Działalność badawczo-rozwojowa to strategia Chematu, której celem jest poszukiwanie nowych produktów i usług poszerzających ofertę handlową oraz wprowadzenie usprawnień technologicznych w ramach produkcji naszych instalacji i urządzeń (na opracowanie nowych lub poprawienie obecnie stosowanych technologii).

Od 2015 roku posiadamy status centrum badawczo-rozwojowego i z sukcesem realizujemy własne projekty badawczo-rozwojowe. Jednym z nich jest budowa instalacji chemicznej pompy ciepła, której zakończenie jest zaplanowane na koniec 2020 roku.

Ulga badawczo-rozwojowa to nowa forma wsparcia działalności badawczo-rozwojowej dla przedsiębiorstw w Polsce. Została wprowadzona 1 stycznia 2016 roku, natomiast zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2018 roku spowodowały, że ulga ta zyskuje na popularności.

Ulga badawczo-rozwojowa to ulga w podatku dochodowym. Pozwala na podwójne odliczenie 100% wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową tzw. kosztów kwalifikowanych:

  • pierwszy raz wydatki te możemy odliczyć jako koszt podatkowy na zasadach ogólnych
  • drugi raz te same wydatki możemy odliczyć jako koszt podatkowy od obliczonej podstawy opodatkowania.

Dodatkowym przywilejem, który posiadają centra badawczo-rozwojowe to możliwość podwójnego odliczenia aż 150% kosztów kwalifikowanych.

Podstawowym warunkiem skorzystania z ulgi B+R jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Wielu przedsiębiorców nie wie jakie są możliwości i od czego zacząć. Nasuwa się kilka podstawowych pytań zanim będziemy rozważać możliwość takiej ulgi.

Jaka jest definicja prac badawczo-rozwojowych?

Zgodnie z ogólną definicją działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Dlaczego i kiedy Chemat zdecydował się na skorzystanie z ulgi badawczo-rozwojowej?

Chemat Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem innowacyjnym, posiadającym od roku 2015 status centrum badawczo-rozwojowego i dlatego działalność badawczo-rozwojowa nie była dla nas pojęciem obcym. Dużą część prowadzonych przez nas prac można zakwalifikować do prac B+R, dlatego oczywistym stało się, że firma Chemat podjęła decyzję o zastosowaniu ulgi B+R od roku 2018. Zastosowanie ulgi wiąże się z wymiernymi korzyściami finansowanymi, daje nam możliwość zwiększenia do 150% kosztów kwalifikowanych takich jak wynagrodzenia, materiały i surowce, wydatki na nabycie nie będącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego, koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych, koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej, koszty uzyskania i utrzymania patenty wszystkie koszty ponoszone oczywiście poniesionych w ramach działalności badawczo rozwojowej. Koszty te ponownie pomniejszają podstawę opodatkowania. Zysk jaki uzyskujemy w postaci zapłacenia mniejszego podatku dochodowego, możemy wykorzystać na dalszy rozwój naszej spółki.

Wymogiem koniecznym do skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej jest poniesienie przez przedsiębiorstwo wydatków na działalność badawczo-rozwojową tzw. kosztów kwalifikowanych. Co to znaczy?

Wydatki kwalifikowane to te, które podlegają refundacji z funduszy unijnych. Mogą to być zakupione materiały lub usługi, jak również wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt badawczo-rozwojowy.

Na czym polega w praktyce księgowo skorzystanie z ulgi B+R?

Z zastosowaniem ulgi B+R wiąże się obowiązek podatnika z prowadzeniem wyodrębnionej ewidencji kosztów poniesionych w działalności B+R. Ustawodawca nie precyzuje jednak w jakiej formie powinna być prowadzona taka ewidencja. Istotne jest zatem aby na wypadek ewentualnej kontroli przedsiębiorca był w stanie zaprezentować wyodrębnione zestawienie wydatków B+R. Odliczenia z tytułu ulgi dokonuje się w zeznaniu rocznym, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W tym celu do zeznania rocznego CIT8 powinno dołączyć się załącznik CIT/BR, w którym zostaną wykazane odliczone koszty kwalifikowane. Jeżeli podatki w roku podatkowy poniósł lub osiągnął dochód mniejszy niż wysokość przysługujących mu odliczeń, ulgę można rozliczyć w ciągu następnych sześciu kolejnych lat podatkowych.

Wiedzą i doświadczeniem podzieliły się

Olga Janicka – wiceprezes firmy Chemat Sp. z o.o.

Edyta Wróbel – główna księgowa firmy Chemat Sp. z o.o.