Projekt LIFE18 CCM/PL/001100 pn. „Instalacja demonstracyjna do rozdziału   mieszanin czynników chłodniczych” jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+. Wnioskodawcą oraz Beneficjentem Koordynującym projekt jest PROZON Fundacja Ochrony Klimatu.Współbeneficjentami projektu są Chemat Sp. z o.o. i Ekotez Ltd. 6 marca 2020 podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt dotyczący rektyfikacii czynników chłodniczych rozpoczął się 01 lipca 2019 r. Jego całkowita wartość to 1 953 715 EUR, z czego dofinansowanie z programu LIFE wynosi 54,84% kosztów kwalifikowalnych, czyli 993 683 EUR.

Celem głównym projektu jest ograniczenie emisji fluorowanych gazów cieplarnianych do atmosfery z sektora chłodniczo-klimatyzacyjnego. Dzięki możliwości rozdziału w przedmiotowej instalacji  mieszanin czynników chłodniczych na pełnowartościowe komponenty, a następnie wtórne wprowadzenie ich na rynek UE, zostanie zmniejszone zapotrzebowanie na pierwotne czynniki chłodnicze, a w konsekwencji redukcja emisji F- gazów. Dzięki wdrożeniu    przedmiotowej instalacji możliwe będzie również uniknięcie emisji związanej ze stosowanym obecnie procesem utylizacji termicznej gazów chłodniczych. Projekt będzie się również wiązać z ograniczeniem emisji celowej wynikającej z wysokich kosztów zagospodarowania  czynników chłodniczych, poprzez bezkosztowe przyjmowanie czynników do separacji w przedmiotowej instalacji. Zakłada się osiągnięcie na koniec projektu redukcji emisji HFC na poziomie 74 000 t ekwiwalentu CO2/rok.

LIFE NETWORKING to nie tylko technologia, ale przede wszystkim środowisko! Mając na uwadze zagrożenie związane z globalnym ociepleniem i zmianami klimatu, została nawiązana współpraca z projektem LIFE, którego celem jest:

  • Budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa
  • Zwiększenie grona odbiorców projektu
  • Podniesie świadomość społeczeństwa na temat sposobów ograniczenia emisji fluorowanych gazów cieplarnianych do atmosfery
  • Organizacja wspólnych eventów środowiskowych

Więcej informacji o projekcie: https://life-prozon.eu/pl/o-projekcje