Działania spółki Chemat są odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie rynku spożywczego i chemicznego w zakresie dostaw urządzeń oraz usług, które obecnie stanowią bazową ofertę. Chemat jest dostawcą myśli technologicznej sięgającej po najnowsze rozwiązania oraz producentem urządzeń aparatury chemicznej. Firma posiada statut Centrum Badawczo Rozwojowego, szczególnie w obszarze prac badawczo-rozwojowych nadany decyzją Nr 4/CBR/15 z 2 kwietnia 2015 r. Czyni to firmę konkurencyjną w stosunku do innych firm projektowych czy wykonawczych z zakresu podobnej działalności. Spółka ma bogate doświadczenie w działalności B+R oraz realizacji projektów badawczo-rozwojowych.

Jedną z form działalności badawczej jest prowadzony obecnie projekt pt. Innowacyjna instalacja Chemicznej Pompy Ciepła umożliwiająca uzyskanie wysokoefektywnego czynnika grzejnego poprzez odzysk energii z niskotemperaturowego strumienia ciepła odpadowego w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Chemiczne pompy ciepła (CPC) wykorzystują odwracalne egzotermiczne i endotermiczne reakcje chemiczne do podwyższenia temperatury płynów roboczych. W odróżnieniu od „klasycznych” sprężarkowych pomp ciepła CPC umożliwiają uzyskanie znacznie wyższych temperatur czynnika ogrzewanego, co jest kluczowe z punktu widzenia potencjalnego zastosowania, np. produkcji przegrzanej pary wodnej wykorzystywanej jako czynnik grzejny w większości procesów przemysłowych. Mimo przedstawionych zalet, dotychczas nie są dostępne na rynku instalacje wykorzystujące CPC do odzysku niskotemperaturowego ciepła odpadowego. Jest to związane przede wszystkim z brakiem prac badawczych w skali ponad laboratoryjnej (>> 1 kW) i wynikającym z tego brakiem możliwości weryfikacji opisu przemian fizycznych, chemicznych i termodynamicznych oraz występującymi do niedawna barierami materiałowymi. Powiększanie skali procesów przemysłowych jest nadal jednym z największych wyzwań inżynierii procesowej przede wszystkim z uwagi na duże ryzyko procesowe i finansowe. W pierwszym etapie projektu, w skali laboratoryjnej zostały  określone kluczowe parametry fizykochemiczne wyselekcjonowanych mieszanin chemicznych. Obecnie trwa budowa instalacji wielkolaboratoryjnej zasilanej strumieniem niskotemperaturowego ciepła odpadowego o mocy 200 kW. Rezultaty obszernych badań przeprowadzonych na tej instalacji będą podstawą do weryfikacji założeń procesowych i konstrukcyjnych oraz umożliwią zaprojektowanie i zbudowanie demonstracyjnej instalacji docelowej umożliwiającej odzysk energii ze strumienia odpadowego o mocy 2 MW. Głównym celem realizacji projektu będzie stworzenie innowacyjnej i gotowej do komercjalizacji instalacji chemicznej pompy ciepła umożliwiającej poprawę efektywności energetycznej procesów z potencjałem zastosowania w wielu gałęziach przemysłu.